Etický kodex

Profesionalita

Dodržujeme platné zákony a základní lidské hodnoty a nepoužíváme nekalé praktiky, jako zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití. Informace nám svěřené a veškeré citlivé údaje od všech subjektů považujeme za přísně důvěrné.

Odpovědnost

Uvědomujeme si své závazky k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, konkurentům i celé společnosti. Vycházíme z toho, že čestnost vůči všem subjektům je předpokladem úspěšné a trvalé spolupráce. Snažíme se předcházet sporům a v případě jejich vzniku vždy usilujeme o smírnou cestu řešení. Máme zájem na zachování zdravého a čistého životního prostředí. Jsme si vědomi, že určité zdroje jsou omezené a je třeba je užívat zodpovědně.

Čestnost

Korupční praktiky jakéhokoliv druhu považujeme za nepřípustné. Nepřijímáme ani neposkytujeme žádné peníze, cenné dary, služby či cokoliv jiného, co by mohlo být považováno za úplatek. Malé dary nebo pohoštění (do 30 Euro) respektujeme v případě, že nejsou zavazující a mohou být na stejné úrovni oplaceny.

Solidarita

V konkurečním boji si počínáme rázně, ale čestně. Nepoškozujeme reputaci konkurentů ani přímo, ani náznaky. Nepokoušíme se nečestnými způsoby získávat informace o podnikání konkurentů. Podporujeme rovnost šancí a jsme proti diskriminaci v jakékoliv podobě.